Visselblåsarpolicy

Lagen om visselblåsning

Information om MRC Bemannings Visselblåsarpolicy och hur du som anställd går tillväga om du anonymt vill rapportera oegentligheter.

Syftet med vår visselblåsarfunktion

Denna visselblåsarpolicy syftar till att tillhandahålla en säker, konfidentiell och anonym hantering av visselblåsarärenden inom [MRC BEMANNING AB] (”Företaget”) genom visselblåsarfunktionen Lumgo (”Lumgo”).

Vem kan anmäla och med vilket skydd?

En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.

Detta skydd förutsätter att anmälan är gjord i god anda, att anmälaren hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann.

Den som visselblåser skyddas av stark sekretess. Företaget kan behöva lämna över uppgifter som identifierar dig till en andra personer innan och utför Företaget. I så fall omfattas uppgifterna av samma starka sekretesskydd.

Vad kan anmälas?

Det som rapporteras in ska vara arbetsrelaterat och bedömas ha ett allmänintresse att det kommer fram. En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga.

Det kan till exempel gälla misstänkt korruption, tagande och givande av muta, andra ekonomiska oegentligheter, jäv, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden samt kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Företaget.

Vad ska inte anmälas?

Det som rapporteras in ska vara arbetsrelaterat och bedömas ha ett allmänintresse att det kommer fram. En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga.

Det kan till exempel gälla misstänkt korruption, tagande och givande av muta, andra ekonomiska oegentligheter, jäv, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden samt kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Företaget.

Hur görs en anmälan?

Misstankar om missförhållanden kan anmälas dygnet runt alla dagar i veckan via Lumgos webbformulär. Länken till webbformuläret hittar du på Företagets hemsida och/eller intranet. Anmälan kan även göras genom ett fysiskt möte, detta begärs enklast via webbformuläret.

Den som vill begära ett fysiskt möte behöver lämna sina kontaktuppgifter så att Företaget kan ta kontakt i syfte att boka in ett möte.

I Lumgo finns möjlighet att kommunicera med de som handlägger ditt ärende – även om du valt att vara anonym.

Genom systemet kan handläggarna ställa frågor till dig eller lämna återkoppling. Det är därför viktigt att du skriver ner den inloggningskod som du blir tilldelad efter ärendet är registrerat.

Vad ska en anmälan innehålla?

I anmälan ska du beskriva all fakta och utveckla ditt påstående så noggrant och detaljerat som möjligt. Redogör även för allt som kan ha relevans för anmälan.

Informationen du lämnar ska vara så korrekt och detaljerad som möjligt. En anmälan ska, om möjligt, innehålla åtminstone följande information:

  • vad anmälan avser,
  • vem eller vilka som är inblandade,
  • var incidenten hände,
  • när i tiden incidenten hände och
  • om det var en engångsföreteelse eller om problemet pågående eller återkommande.

Hantering av anmälan

Anmälningar som sker genom Lumgo hanteras av en begränsad krets av personer som framgår av webbformuläret. Dessa personer lyder under strikt sekretessåtagande. Inom sju (7) dagar efter att din anmälan har lämnats kommer du att få en bekräftelse på att den mottagits på den sida i Lumgo där du kan interagera med ärendehandläggarna.

Om anmälan bedöms vara ett visselblåsarärende kommer du även få återkoppling avseende den fortsatta handläggningen av ärendet. Återkoppling kommer att tillgängliggöras senast tre (3) månader efter du gjort din anmälan, men oftast tidigare

En anmälan kommer att hanteras respektfullt, försiktigt, med sekretess, och med hänsyn till samtliga inblandade individers integritet. En anmälan kommer vidare att hanteras skyndsamt och beslut om åtgärder kommer att fattas snarast möjligt.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas via Lumgo hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, annan tillämplig lagstiftning, och vid var tid gällande personuppgiftspolicy som Företaget tillhandahåller.

Möjlighet att rapportera och offentliggöra missförhållanden till myndigheter och media

En visselblåsare kan välja själv om den vill rapportera internt till Företaget via Lumgo eller externt till utsedda myndigheter. Om rapportering sker externt utan att skäliga åtgärder vidtagits så kan du även larma offentligt, till exempel via media.

En privatanställd får samla in (anskaffarfrihet) och lämna uppgifter till media (meddelandefrihet), men personen skyddas inte av efterforskningsförbudet vilket betyder att företaget får försöka ta reda på vem som läckt till media.

Med stöd av lojalitetsplikten i anställningen kan det privata bolaget vidta repressalier mot personer som kritiserat företaget offentligt eller läckt uppgifter till medier. Visselblåsaren har rätt att vara anonym när uppgifter lämnas till media.

Våra rapporteringskanaler

Formulär
Brev

MRC Bemanning AB

Tegnérgatan 37

111 60 Stockholm

Telefon

08-12005081

Email

Gå vidare för att fylla i en rapport

Visselblås!

Våra nöjda kunder!